Miljöpolicy

Vi ska inom vår verksamhet:

 • Genomföra och utveckla vårt företag så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
 • Motivera alla inom företaget till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande Genom löpande utbildning och information vill vi hålla kunskap och intresse på en hög nivå så att varje medarbetares engagemang tas tillvara.
 • Minska miljöbelastningen från våra transporter både vid tjänsteuppdrag och varu-leveranser, genom väl planerade arbeten och val av bästa transportsätt ur miljösynpunkt och ökad användning av ny miljövänlig teknik.
 • Minska vår miljöbelastning för våra verksamheter genom att
 • Ställa relevanta miljökrav vid inköp av varor och tjänster.
 • Hantera vårt avfall på bästa sätt.
 • Aktivt inhämta nya kunskaper inom miljöarbete både externt och internt.
 • En levande dialog och stående punkt på varje ordinarie möte är integrerad i vår verksamhet.
 • Arbeta med ett centralt miljöledningssystem för att effektivt och kompetent hantera vårt miljöarbete.
 • Efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.
 • Arbeta med ständiga förbättringar genom konkreta handlingsplaner och tydliga och uppföljningsbara miljömålKontakta oss för mer information.